Stanovy Spolku

Stanovy spolku PONY-GAMES CZ, z. s.

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Spolek PONY-GAMES CZ, z.s je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo ve Rpetech, č.p. 35, 268 01  Hořovice

 

Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem občanů, v němž se členové spolčili za účelem rozvoje jezdeckého sportu se zaměřením na děti a mládež.

 

Čl. 3
Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

 • poskytování metodických podkladů pro práci s jezdci, koňmi a poníky
 • vzdělávání v oblasti jezdectví
 • spolupráce s tuzemskými i zahraničními specialisty
 • podpora akcí pořádaných členskými kluby
 • vytvoření sítě systematicky pracujících jezdeckých klubů a jejich propagace
 • zlepšování fyzické zdatnosti a podpora zdravého vývoje dětí a mládeže
 • rozvíjení spolupráce s dalšími spolky, sdruženími či organizacemi na regionální, národní i mezinárodní úrovni

 

Čl. 4
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 • Pořádání turnajů a soutěží v disciplíně pony-games a podobných disciplínách vhodných pro děti a mládež
 • Pořádání soustředění zaměřených na jezdectví dětí a mládeže
 • Mimoškolní aktivity dětí v oboru jezdectví
 • Rozvoj pohybové aktivity dětí, mládeže a dospělých
 • Propagace pony-games a podobných jezdeckých disciplín vhodných pro děti a mládež
 • Prezentace pony-games a podobných jezdeckých disciplín vhodných pro děti a mládež
 • Podpora činnosti přispívající k rozvoji osobnosti dítěte (psychické i motorické stránky), výchova k toleranci, k pomoci a zodpovědnosti
 • Podpora činností přispívajících k posilování zdravého způsobu života a zdraví, a k rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě, zvířatům i společnosti
 • Podíl na získávání finančních a materiálních prostředků k zajištění své činnosti.
 • Zastupování zájmů PONY-GAMES CZ z. s. a svých členů v jednání se státními orgány a jinými organizacemi

Čl.  5
Členství ve spolku

Členem spolku se může stát právnická nebo fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území ČR. Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

 

Člen spolku má od 18 let právo zejména:

 • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

 

Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku PONY-GAMES CZ
 • dodržovat zásady správného zacházení s koňmi
 • šířit dobré jméno spolku
 • dodržování listiny základních práv a svobod, zejména práv dětí
 • řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku.

Čl. 6
Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov anebo pokud se člen bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí. O vyloučení člena rozhoduje Rada spolku.

 

Čl. 7
Orgány spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
  1. schválila případné změny stanov
  2. zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala
  3. schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období
  4. určila koncepci činnosti spolku na další období
  5. stanovila výši členských příspěvků
  6. schválila rozpočet spolku na příští období
  7. rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
 2. Zasedání členské schůze spolku svolává Rada spolku a všichni členové musí být informováni nejpozději 20 dní před jejím konáním. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
 4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou. Počet hlasů členských organizací je upraven vnitřním řádem spolku.
 5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí Rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo pokladníka odvolat.
 6. Radu spolku volí členská schůze, která je složena ze zakladatelů.
 7. Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
 8. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.
 9. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený Radou spolku.

 

Čl. 8
Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 2. S výsledky hospodaření seznamuje Rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
 3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. s pořádáním závodů pony-games.

 

 Čl. 9
Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. V případě že jakékoliv usnesení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto Stanov.
 3. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne …24. 09. 2016… Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu obchodního v Praze.

 

Leave a Reply